Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Vitruvio Holding BV/Marc Hermans Concepten BV., Elkenrade 23, 6289 NB Elkenrade, KvK 14084592. Versie 2021.

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de volledige range van dienstverlening van Marc Hermans via zijn bedrijf Marc Hermans Concepten BV, waaronder iedere activiteit, mondelinge of schriftelijke opdracht of reservering en u als Opdrachtgever. Deze voorwaarden voor de Opdrachtgever en automatisch ook voor alle deelnemers en zijn online inzichtelijk op de website www.marchermans.nl (Website).

Artikel 2 – Evenementen

 1. Bij Marc Hermans Concepten BV kunt u een activiteit, evenement of een fietstour/wandeling met Marc Hermans boeken. Ook kunt u de opdracht verstrekken voor een tekst, een presentatie of lezing, een optreden tijdens een toneelvoorstelling of muziekevenement waar Marc Hermans zal optreden. Een reservering of boeking komt tot stand wanneer Marc Hermans Concepten BV op een van onderstaande manieren laat blijken met de reservering of aanvraag in te stemmen. Dit kan via een email, een online boeking, telefonische boeking, boeking via een partner of een boeking op Locatie. Een online Boeking is definitief als het boekingsformulier is ingevuld en deze boeking aan u bevestigd is.
 2. De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid van de mede-deelnemers van een geboekte activiteit zoals uiteengezet in deze voorwaarden.
 3. De diensten van Marc Hermans Concepten BV zijn slechts toegankelijk voor minderjarigen indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun meerderjarige begeleider, ouder of voogd. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden mag Marc Hermans Concepten BV ervan uitgaan dat er ten aanzien van de minderjarige sprake is van de hiervoor bedoelde toestemming. Marc Hermans Concepten BV gaat ervan uit dat het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een minderjarige van 14 jaar of ouder de dienst zelfstandig gebruikt. Marc Hermans Concepten BV mag in dat geval tevens veronderstellen dat er toestemming is verleend.
 4. Wanneer een dienst van Marc Hermans Concepten BV is geboekt via een Partner, blijven de algemene voorwaarden van Marc Hermans Concepten BV van toepassing.

Artikel 3: Opdrachten

 1. Opdrachtgever kan Marc Hermans BV daarnaast de opdracht geven tot het ontwikkelen en/of uitwerken van een concept, waarbij steeds een Opdrachtgever – Opdrachtnemer relatie ontstaat. Van het resultaat van de opdracht is en blijft Marc Hermans BV te allen tijde de intellectueel eigenaar.
 2. Marc Hermans BV kan aan Opdrachtgever separaat een licentie geven om het door hem ontwikkelde concept (commercieel) te exploiteren. Deze toestemming dient met Marc Hermans Concepten BV schriftelijk te worden overeengekomen.

Artikel 4 – Prijs

 1. Gehanteerde prijzen voor de evenementen worden getoond op de Website. Deze prijzen zijn leidend onder voorbehoud van eventuele zet- of drukfouten.
 2. Bij opdrachten geldt de geoffreerde prijs als maatstaf. Marc Hermans Concepten BV mag de prijs tussentijds aanpassen bijvoorbeeld als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de boeking of reservering.

Artikel 5 – Betaling en incassokosten

 1. Reservering van de ‘Open Wandel- of Fietstour’ kunnen via bankoverschrijving of met pin op locatie betaald worden.
 2. Overige reserveringen dienen te alle tijden direct, en niet later dan 2 weken van tevoren, betaald te worden.
 3. Betaling van een Opdracht geschied als volgt: 50% bij start van de werkzaamheden en 50% bij oplevering.
 4. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Marc Hermans BV kan dan de werkzaamheden opschorten, zonder schadeplichtig te zijn. Ook geldt dat Marc Hermans BV zijn retentierecht kan inroepen en niet gehouden is tot levering van de overeengekomen dienst. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. De volledige vordering van Marc Hermans Concepten BV op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als: a.Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt; b. Opdrachtgever failliet is of in surseance van betaling; c. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt; d. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt, e. Opdrachtgever niet op de afgesproken plaats en tijd komt opdagen (no show).
 6. Als Opdrachtgever in verzuim is, dan is hij alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Marc Hermans Concepten BV. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt: 15% over de eerste €2500; 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000; 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000; 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000; 0,5% over het overige deel.

Artikel 6 – Evenementen

 1. Marc Hermans Concepten BV behoudt zich het recht voor om de data van evenementen, duur en de routes aan te passen.
 2. ‘Open Fietstours’ zijn fietstours op vaste tijden op vaste dagen. Tijdens deze fietstours kunnen meerdere personen deelnemen. Dit betekent dat u niet altijd uitsluitend met een eigen gezelschap deelneemt aan de tour. Aanvragen meer grote groepen worden automatisch ‘Privé Fietstours’. Dit wordt aangegeven bij de boeking.
 3. Een ‘Privé Fietstour’ houdt in dat deelname altijd uitsluitend met een door Opdrachtgever samengesteld eigen gezelschap is.

Artikel 7 – Eigen risico bij evenementen

 1. De activiteiten kunnen over de openbare weg voeren en uw deelname kan risico’s met zich meebrengen. Let daarom goed op, kijk goed uit en volg steeds de aanwijzingen van de gids. U bent te allen tijde volledig verantwoordelijk voor uw materiaal, uw veiligheid, uw gedrag en dat van uw kinderen.
 2. Onderweg krijgt u van de gids aanwijzingen en adviezen, die u dient te volgen. De nadruk ligt op een plezierige opbouw van de wandel- of fietstocht. De gids bepaalt het tempo, rekening houdend met de meerderheid. 

Artikel 8 – Annuleringen

 1. Als u uw Boeking wilt annuleren, verzoek ik u om zo spoedig mogelijk (in alle gevallen) telefonisch contact met Marc Hermans op te nemen.
 2. Besluit u om niet deel te nemen of de tocht onderweg tussentijds te staken (b.v. fietspech), dan wordt het deelnamebedrag niet gerestitueerd. U ontvangt een voucher voor een volgende tocht.

Artikel 9 – Opschorting, ontbinding

 1. Marc Hermans mag te allen tijde eenzijdig zijn diensten opschorten als hij zelf door omstandigheden tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen
 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de Opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 3. Marc Hermans Concepten BV mag nakoming opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Marc Hermans Concepten BV dan schadevergoeding betalen of schadeloosstellen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Voor aanvang van een evenement zal de gids bepalen of een deelnemer in staat is op een veilige manier te kunnen deelnemen aan een activiteit of evenement. Indien de gids een of meerdere deelnemers niet in staat acht veilig deel te kunnen nemen kan ik een deelnemer weigeren. Dit in verband met de veiligheid. In dat geval geldt geen recht op restitutie of voucher.
 2. Ondanks alle zorgvuldige veiligheidsmaatregelen, blijft deelname aan alle activiteiten en evenementen volledig op eigen risico van de deelnemers.
 3. Marc Hermans Concepten BV is niet aansprakelijk voor diefstal, letsel of andere schade die is ontstaan als gevolg van het deelnemen aan een activiteit.
 4. Als Marc Hermans Concepten BV aansprakelijk is dan is de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat de verzekering van Marc Hermans Concepten BV aan Marc Hermans Concepten BV uitkeert.

Artikel 11 – Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Marc Hermans Concepten BV voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door gebruik van de diensten van Marc Hermans Concepten BV.
 2. Als derden Marc Hermans Concepten BV aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt in verband met lid 2, mag Marc Hermans Concepten BV zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Marc Hermans Concepten BV, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 12 – Nietigheid
Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 13 – Strijdige clausule
In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Nederlands recht, Rechtbank Limburg